ÎNREGISTRAREA NAȘTERII

Naşterea se înregistreză la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

 

Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:

 

 1. 1. certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 2. actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 3. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi.
 • Dacă părinţii sunt căsătoriţi dar poartă nume de familie diferite, se solicită declaraţia scrisă, semnată de ambii părinţi, cu privire la numele de familie pe care îl va dobândi copilul;
 • Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi şi  tatăl copilului îl recunoaşte, se anexează declaraţia de recunoaştere a copilului  dată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei;

 

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

Căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. 

 

 1. Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la  sediul primăriei unde urmează a se încheia căsătoria
 2. Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie, aflat în termen de valabilitate atât la data depunerii declaraţiei, cât şi la data oficierii :

-buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport de cetăţean român cu domiciliu în străinătate

 1. Certificatul de naştere, în original şi în copie;
 2. Certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători – certificat prenupţial);
 3. Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

            Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

             – certificat de divorț ;

             – sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă

            – certificat de deces al celuilalt soț, după caz

 

ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Actul de deces se înregistrează la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

Înregistrarea decesului se face în baza următoarelor documente:

 1. a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
 2. b) certificatul de naştere şi de căsătorie al decedatului, după caz;
 3. c) actul de identitate al decedatului;
 4. d) fotocopia actului de identitate al declarantului;
 5. e) declaraţie privind datele de stare civilă ale decedatului în cazul în care nu se pot prezenta certificatele de stare civilă şi/sau a actul de identitate ale persoanei decedate.
 6. f) dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces, când decesul se datorează unor cauze violente.
 7. g) aprobarea parchetului şi declaraţia scrisă arătând motivele întârzierii, în cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal (3 zile).

 

ELIBERAREA LA CERERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ

 

CERTIFICATE DE NAȘTERE

Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială autentificată, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.

Pentru minori, care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

Cererea se poate depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria locului de domiciliu al solicitantului.

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de naștere:

 • Actul de identitate aflat în termen de valabilitate, original și copie;
 • Procura specială autentificată, în original, după caz;
 • Taxa de timbru.

Pentru persoanele decedate nu se mai eliberează certificat de naștere.

 

CERTIFICATE DE CĂSĂTORIE

Certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie cu menţiunile corespunzătoare.

Cererea se poate depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria locului de domiciliu al solicitantului.

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de căsătorie:

 • Actul de identitate aflat în termen de valabilitate, original și copie;
 • Procura specială autentificată, în original, după caz;
 • Taxa de timbru.

Pentru persoanele decedate nu se mai eliberează certificat căsătorie.

 

CERTIFICATE DE DECES

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Cererea se poate depune de către persoana îndreptățită la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria locului de domiciliu al solicitantului.

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de deces:

 • Actul de identitate aflat în termen de valabilitate, original și copie;
 • Procura specială autentificată, în original, după caz;
 • Taxa de timbru.

DIVORŢ ADMINISTRATIV

Competenţa teritorială : -primăria care are în păstratre actul de căsătorie sau primăria de la ultimul domiciliu comun al soţilor

Condiţii : –   soţii sunt de acord cu divorţul și nu au copii minori.

Documente necesare

Cererea de divorţ pe cale administrativă- se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat

Actele de identitate ale soţilor, în original şi în copie, în termen de valabilitate atât la depunerea cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;

Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă,  în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată  nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;

La 30 zile de la depunerea cererii de divorț ambii soți  trebuie să se prezinte în fața ofițerului de stare civilă pentru a da o declarație din care să rezulte că își mențin intenția de divorț.

Megszakítás