ATRIBUȚII ALE CONSILIULUI LOCAL

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ART. 36

 

(1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele deinteres local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, aleinstituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilorautonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului saumunicipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului saumunicipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.

(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit.

a), consiliul local: a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de funcţiiale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local,precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercita, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiilecorespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in condiţiilelegii.

(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare arezervei bugetare şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;

b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea imprumuturilor, precum şicontractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unităţiiadministrativ-teritoriale, in condiţiile legii;

c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;

d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;

e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ- teritoriale;

f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica acomunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;

b) hotărăşte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii; c) avizează sau aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interespublic local.

(6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice,a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publica;

8. situaţiile de urgenta;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, aparcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. dezvoltarea urbana;

12. evidenta persoanelor;

13. podurile şi drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;

15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

16. activităţile de administraţie social-comunitara;

17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii administrativ- teritoriale sau in administrarea sa;

18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţiiadministrativ-teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şididactic;

c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelorprestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;

e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.

(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu personae juridice romane sau străine,in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interespublic local;

b) hotărăşte, in condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţiadministrativ-teritoriale din alte tari;

c) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritorialedin ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale aleautorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlulde cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Megszakítás